Algemene voorwaarden Hondenschool Op1Lijn

 

Hondenschool Op1Lijn is gevestigd in Bunde.

Op onze cursussen en diensten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

 

Artikel 1. Algemeen

 

 1. Door betaling van het cursusgeld en ondertekening van het inschrijfformulier verklaart men zich akkoord met onderstaande voorwaarden.
 2. Alle tussen hondenschool Op1lijn en cursist gesloten en te sluiten overeenkomsten worden beheerst door de navolgende voorwaarden:
 3. Cursisten zijn zij die deze overeenkomst zijn aangegaan met de eigenaar van hondenschool  Op1Lijn en men is definitief cursist op de datum van inschrijving voor het tussen eigenaar van hondenschool Op1Lijnen cursist overeengekomen aantal lessen.
 4. Bij inschrijving dient de cursist een inentingsbewijs van de te trainen hond te overleggen. Incl. kennelhoest. Een titer bepaling is ook toegestaan.
 5. Een niet volledig gevaccineerde hond wordt niet toegelaten tot de training.
 6. Bij minderjarige cursisten (minimale leeftijd 16 jaar) dienen hun ouders c.q. wettige vertegenwoordigers de overeen komst mede te ondertekenen.
 7. Afwijkende bedingen gelden slechts indien partijen deze schriftelijk zijn overeengekomen en dan nog alleen voor de speciale overeenkomst waarvoor het afwijkende beding is overeengekomen.

  

Artikel 2. Cursus

 

 1. De hondenschool is gesloten op officiële feestdagen. Vakanties worden, zoveel mogelijk, tijdig opgenomen in de jaarplanning van de lessen.
 2. Cursisten van groepslessen dienen altijd cursusgelden per bank te voldoen minimaal 10 dagen vóór aanvang v.d. cursus, bij gebreke daarvan zal de cursist niet tot de les worden toegelaten.
 3. Privé les dient door de cursist voor aanvang van de privéles gepast of contact worden voldaan, of 2 dagen voor de privé les per bank worden voldaan.
 4. Indien door ziekte of overmacht van de cursist en/of de hond de cursus moet worden beëindigd, dient er een doktersverklaring c.q. dierenarts-verklaring te worden overlegd.
 5. Eerst na overlegging van deze verklaring zullen de cursusgelden naar rato gerestitueerd worden vanaf het moment van overlegging, na aftrek van vaste lasten en administratiekosten.
 6. Indien door ziekte of overmacht de cursus moet worden beëindigd door de instructeur(s), wordt het resterende cursusgeld, onder aftrek van de kosten voor het cursusmateriaal, aan de cursist gerestitueerd.
 7. Verhindering aan de zijde van de cursist om lessen bij te wonen komt voor eigen rekening. Inhalen van lessen is dus niet mogelijk.
 8. Indien door ziekte of overmacht van de instructeur(s) lessen uitvallen, zullen deze in overleg en naar mogelijkheden van de  instructeur(s) ingehaald kunnen worden.

 

Artikel 3. Reglement van orde

 

 1. Alle cursisten dienen uiterlijk 10 minuten voor aanvang van de lessen bij de hondenschool aanwezig te zijn.
 2. Bij verhindering dient de cursist de instructeur zo vroeg mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voor aanvang van de les, op de hoogte te brengen. Zonder afmelding wordt dit als 2 gemiste lessen geteld.
 3. Heeft u meer dan 2 lessen gemist krijgt u geen certificaat en kunt u niet door naar de vervolg cursus.
 4. Op het terrein van de hondenschool en in praktijksituaties dienen de honden - behoudens op uitdrukkelijk verzoek van de instructeur(s) aangelijnd te zijn.
 5. De cursisten dienen deugdelijk gekleed te zijn, afgestemd op het trainen met honden.
 6. De cursisten dienen er zorg voor te dragen dat hun honden op het juiste tijdstip de juiste inentingen ontvangen, dit in overleg met de dierenarts.
 7. Indien een lichamelijk niet in orde, dan dient de cursist overleg te plegen met de instructeurs(s) alvorens hij/zij op de les verschijnt.
 8. Indien een teefje loops is meldt u dit uiterlijk 24 uur voor de cursus aan de instructeur. Een loopse teef mag gewoon aan de lessen deelnemen, wel wordt geadviseerd de 2e week van de loopsheid zonder het teefje naar de les te komen. Om zo ongelukjes te voorkomen maar ook omdat een teefje dan minder gemotiveerd is om met de cursist samen te werken. De gemiste les wordt niet gerestitueerd.
 9. Het is toegestaan dat de cursist andere personen meebrengt naar de training, doch uitsluitend op eigen risico v.d. cursist.
 10. Deze meegebrachte personen van de cursist moeten zich aanpassen aan nader op te geven gedragsregels gedurende de training.
 11. Bij Hondenschool Op1Lijn geldt een algeheel rookverbod, tot 15 m buiten het trainingsterrein

 

Artikel 4. Aansprakelijkheid

 

 1. Men moet zich realiseren dat men onder àlle omstandigheden zelf verantwoordelijk is en blijft voor alle eventuele schade aangericht door uw hond en door u zelf.
 2. Cursisten en eventueel meegekomen personen naar de cursussen dienen zich te allen tijde verantwoord te gedragen en aan de voorschriften te houden.
 3. Houd de honden aangelijnd en voldoende afstand, zodat de honden niet aan elkaar kunnen snuffelen (minimaal 2 meter). Hondenschool Op1Lijn houdt zich NIET aansprakelijk indien u ervoor kiest om deze regels niet in acht te nemen in het belang van uw eigen en andere honden.
 4. Een bezitter/eigenaar van een hond kan ten aanzien van het (on)gewenste gedrag van een hond advies vragen aan Hondenschool Op1lijn. Het verkregen advies is gebaseerd op de uitgebreide en deskundige ervaringen van Hondenschool Op1lijn.
 5. Deze advisering leidt niet tot aansprakelijkheid van Hondenschool Op1Lijn voor eventuele ongewenste gevolgen van de toepassingen van de adviezen.
 6. De bezitter/eigenaar/begeleider van de hond blijft aansprakelijk voor de gevolgen van het optreden van zijn/haar hond, conform het gestelde in het Burgerlijk Wetboek. Een WA-verzekering is geboden
 7. Kennelijke fouten of vergissingen in het aanbod van hondenschool Op1Lijn op internet of andere publicaties binden  hondenschool Op1Lijn niet.
 8. Hondenschool Op1Lijn kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het uitblijven de door de cursist gewenste resultaten.
 1. De cursist, inclusief hond(en) die hinder of last oplevert zodanig dat een goede uitvoering van de cursus of activiteit daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt, of kan worden bemoeilijkt, kan door hondenschool Op1Lijn van (voortzetting) van de cursus of activiteit worden uitgesloten. Alle hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de cursist.

 

Artikel 5. Copyright

 Alle door hondenschool Op1Lijn verstrekte schriftelijke materialen vallen onder het copyright van hondenschool Op1Lijn. Deze mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van hondenschool Op1lijn worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht.

 

Artikel 6. Advies

 1. Hondenschool Op1Lijn wil geen overlast veroorzaken voor bewoners/bedrijven/derden in de directe omgeving. Dat wil zeggen dat u dient te parkeren op de aangegeven plaatsen.
 2. Als er rondom of op het eigen terrein van Hondenschool Op1lijn een hond zijn behoefte doet, dient u dit zelf op te ruimen en te deponeren in één van de aanwezige poep-afvalbakken. Dit geldt voor elke vorm van vervuiling.
 3. Houd de weersvoorspellingen in de gaten en pas uw kleding & schoeisel daarop aan. De lessen gaan ten alle tijden door, behalve bij extreme warmte en of onweer. U wordt  dan tijdig per telefoon of mail op de hoogte gesteld.
 4. De theorie wordt gevolgd zonder hond en is een verplicht onderdeel bij de pups en pubers.

 

Artikel 7. Geschillen

Op overeenkomsten gesloten met hondenschool Op1Lijn is Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechter is de rechter die de wet daartoe aanwijst.

Heeft u zich ingeschreven bij hondenschool Op1Lijn dan gaan wij ervan uit dat u op de hoogte bent van onze algemene voorwaarden en hondenschoolregels