ALGEMENE VOORWAARDEN HONDENSCHOOL Op1Lijn

 

Hondenschool Op1Lijn is gevestigd in Bunde, de leslocatie is in Oensel.

Op onze cursussen en diensten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

 

 1.  Algemeen

 

 1. Door betaling van het cursusgeld en ondertekening van het inschrijfformulier verklaart men zich akkoord met onderstaande voorwaarden.
 2. De cursist dient WA verzekerd zijn.
 3. Alle tussen hondenschool Op1lijn en cursist gesloten en te sluiten overeenkomsten worden beheerst door de navolgende voorwaarden:
 4. Cursisten zijn zij die deze overeenkomst zijn aangegaan met de eigenaar van de hondenschool en men is definitief cursist op de datum van inschrijving voor het tussen eigenaar en cursist overeengekomen aantal lessen.
 5. Bij inschrijving dient de cursist een inentingsbewijs van de te trainen hond te overleggen. Kennelhoest enting is niet verplicht maar wordt zeker voor pups wel geadviseerd. Een geldige titer bepaling is ook toegestaan.
 6. Een niet volledig gevaccineerde hond wordt niet toegelaten tot de training.
 7. Bij minderjarige cursisten (minimale leeftijd 16 jaar) dienen hun ouders c.q. wettige vertegenwoordigers de overeen komst mede te ondertekenen.
 8. Afwijkende bedingen gelden slechts indien partijen deze schriftelijk zijn overeengekomen en dan nog alleen voor de speciale overeenkomst waarvoor het afwijkende beding is overeengekomen.

  

2. Cursus

 

 1. De hondenschool is gesloten op officiële feestdagen. Vakanties worden, zoveel mogelijk, tijdig opgenomen in de jaarplanning van de lessen.
 2. Cursisten dienen altijd cursusgelden per bank te voldoen minimaal 1 week vóór aanvang v.d. cursus, bij gebreke daarvan zal de cursist niet tot de les worden toegelaten.
 3. Cursusgeld wordt niet gerestitueerd tenzij door ziekte of overlijden van de cursist en/of de hond de cursus moet worden beëindigd. Dan dient er een doktersverklaring c.q. dierenartsverklaring te worden overlegd, alvorens de cursusgelden naar rato gerestitueerd worden vanaf het moment van overlegging, na aftrek van vaste lasten en administratiekosten.
 4. Er mag nog bij t les 2 ingestroomd worden, wel geldt de volledige cursus prijs en wordt de gemiste les niet in mindering gebracht, noch kan deze worden ingehaald. Wel heeft men toegang tot de online les van de eerste les.
 5. Indien door ziekte of overmacht de cursus moet worden beëindigd door de trainer(s), wordt het resterende cursusgeld, onder aftrek van de kosten voor het cursusmateriaal, aan de cursist gerestitueerd.
 6. Verhindering aan de zijde van de cursist om lessen bij te wonen komt voor eigen rekening. Inhalen van lessen is dus niet mogelijk. Ook worden de gemiste lessen niet gerestitueerd en er wordt ook geen korting gegeven.
 7. Indien door ziekte of overmacht v.d. trainer(s) lessen uitvallen, zullen deze in overleg en naar mogelijkheden v.d. trainer(s) ingehaald kunnen worden.    
 8. De deelnemende hond draagt een (niet slippende) halsband of (niet corrigerend) hondentuig  aan een gewone lijn van 1.50 a  1.80 meter (uitrollijnen zijn niet gewenst). Alle andere hulpmiddelen zoals antitrektuig, slipketting etc. zijn niet gewenst, tenzij  dit nadrukkelijk is overlegd met de  instructeur. 
 9. Het toedienen van pijnprikkels aan de hond of het toedienen van fysieke correcties resulteert in het onmiddellijk moeten verlaten van het lesterrein en zal het verder volgen van de cursus worden beëindigd zonder restitutie van het resterende lesgeld.

 

3. Reglement van orde

 

 1. Alle cursisten dienen uiterlijk 10 minuten voor aanvang van de lessen bij de hondenschool aanwezig te zijn.
 2. Bij verhindering dient de cursist de trainer zo vroeg mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voor aanvang van de les, op de hoogte te brengen. Bij geen afmelding wordt dit als 2 gemiste lessen geteld.
 3. Heeft u meer dan 2 lessen gemist krijgt u geen certificaat en kunt u niet door naar de vervolg cursus.
 4. Op het terrein van de hondenschool en in praktijksituaties dienen de honden - behoudens op uitdrukkelijk verzoek van de trainer(s) aangelijnd te zijn.
 5. De cursisten dienen deugdelijk gekleed te zijn, afgestemd op het trainen met honden.
 6. De cursisten dienen er zorg voor te dragen dat hun honden op het juiste tijdstip de juiste inentingen ontvangen of getitert wordt, dit in overleg met de dierenarts.
 7. Indien een hond lichamelijk niet in orde is, dan dient de cursist overleg te plegen met de trainer(s) alvorens hij/zij op de les verschijnt.
 8.  Loopse teven zijn in de 1e en 3e week gewoon welkom tijdens de trainingen mits dit haalbaar is in  de groep waarin getraind wordt; informeer altijd de instructeur hierover voor aanvang van de les en  overleg wat de beste keuze is. Mocht je teef zelf veel last hebben van de loopsheid, dan kan ze  eventueel thuis blijven en kunt je zelf wel de les volgen.
 9. Het is toegestaan dat de cursist andere personen (max 4 pers) meebrengt naar de training, doch uitsluitend op eigen risico v.d. cursist en zij geen overlast veroorzaken.
 10. De relaties van de cursist moeten zich aanpassen aan nader op te geven gedragsregels gedurende de training.
 11. Bij Hondenschool Op1Lijn geldt een algeheel rookverbod, tot 15 m buiten het trainingsterrein

 

4. Aansprakelijkheid

 

 1. Men moet zich realiseren dat men onder àlle omstandigheden zelf verantwoordelijk is en blijft voor alle eventuele schade aangericht door uw hond en door u zelf.
 2. Wij zijn niet aansprakelijk te stellen voor nadeel en schade aan u, uw hond en derden, in welke vorm dan ook. Deelname aan de cursussen en aanwezigheid op het trainingsveld is geheel voor eigen risico. Het dient aanbeveling ervoor te zorgen dat u bent verzekerd (Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering).
 3. Honden die agressief gedrag kunnen vertonen, mogen nooit alleen gelaten worden.
 4. Cursisten en eventueel meegekomen gezinsleden naar de cursussen dienen zich te allen tijde verantwoord te gedragen en aan de voorschriften te houden.
 5. Houd de honden aangelijnd en voldoende afstand, zodat de honden niet aan elkaar kunnen snuffelen (minimaal 2 meter). Hondenschool Op1Lijn houdt zich NIET aansprakelijk indien u ervoor kiest om deze regels niet in acht te nemen in het belang van uw eigen en andere honden.
 6. Een bezitter/eigenaar van een hond kan ten aanzien van het (on)gewenste gedrag van een hond advies vragen aan Hondenschool Op1lijn. Het verkregen advies is gebaseerd op de uitgebreide en deskundige ervaringen van Hondenschool Op1lijn.
 7. Deze advisering leidt niet tot aansprakelijkheid van Hondenschool Op1Lijn voor eventuele ongewenste gevolgen van de toepassingen van de adviezen.
 8. De bezitter/eigenaar van de hond blijft aansprakelijk voor de gevolgen van het optreden van zijn/haar hond, conform het gestelde in het Burgerlijk Wetboek. Een WA-verzekering is geboden.
 9. Kennelijke fouten of vergissingen in het aanbod van de hondenschool op internet of andere publicaties binden de hondenschool niet.
 10. De Hondenschool kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het uitblijven de door de cursist gewenste resultaten.
 1. De cursist, inclusief hond(en) die hinder of last oplevert zodanig dat een goede uitvoering van de cursus of activiteit daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt, of kan worden bemoeilijkt, kan door de hondenschool van (voortzetting) van de cursus of activiteit worden uitgesloten. Alle hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de cursis

 

5. Copyright

 

Alle door de hondenschool verstrekte schriftelijke materialen vallen onder het copyright van de hondenschool. Deze mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de hondenschool worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht.

 

6. Advies

 

 1. Hondenschool Op1Lijn wil geen overlast veroorzaken voor bewoners/bedrijven/derden in de directe omgeving. Dat wil zeggen dat u dient te parkeren op de aangegeven plaatsen.
 2. Als er rondom of op het eigen terrein van Hondenschool Op1lijn een hond zijn behoefte doet, dient u dit zelf op te ruimen en te deponeren in één van de aanwezige afvalbakken. Dit geldt voor elke vorm van vervuiling.
 3. Houd de weersvoorspellingen in de gaten en pas uw kleding & schoeisel daarop aan. De lessen gaan ten alle tijden door, behalve bij extreme weersomstandigheden zoals temp boven 28 gr, onweer, hevige koude, extreem winterse omstandigheden of extreme regenval. U wordt tijdig per app of mail op de hoogte gesteld.
 4. De theorie wordt gevolgd zonder hond en is een verplicht onderdeel bij de pups en pubers.

 

7. Geschillen

 

Op overeenkomsten gesloten met de hondenschool is Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechter is de rechter die de wet daartoe aanwijst.

 

 

Heeft u zich ingeschreven bij hondenschool Op1Lijn dan gaan wij ervan uit dat u op de hoogte bent van onze algemene voorwaarden en hondenschoolregels